^Fel
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Álláshirdetés

2017/2018-as tanév

2016/2017-es tanév

2015/2016-os tanév

Tiszimagazin

 

   
 
 
 
 

                                       

 

2014/2015-ös tanév

Gergely-járás műsor

 

 

Farsang 2014

 

 

 

Tantárgyak

Puzzle

Játékok

Puzzle

TisziMagazin

Iskolakóstolgató

 
 
 

Suliújság

Videótár

 

 Tanévnyitó ünnepség

------------------------------------------------------------------

 1956-os forradalom emlékműsor

-----------------------------------------------------------------

 Csibeavató 

-----------------------------------------------------------------

 Márton nap

-----------------------------------------------------------------

 Mikulás nap

 

 
 

Iskolánk hitvallása

Az iskolazászlón olvasható iskolánk hitvallása:

 

„ Ti vagytok a Föld sója…, Ti vagytok a világ világossága…!”

Mit is jelent ez?

Só vagy! Világosság vagy! Nélkülözhetetlen az életed, mint ahogy ezek nélkül sincs, nem lehet ÉLET!

Miért? Mert küldetésed, szolgálatod van ebben a világban, mégpedig olyan, amit Helyetted senki nem fog elvégezni!!! Mert "Többet érsz, mint gondolod." És már nemcsak pusztán ember voltod látható, hanem tanítványságod is. Mert sóvá és világossággá éppen Jézushoz kötöttséged tehet.Jézus nem önmagát, hanem tanítványait nevezi sónak, és a Földön való működést bízza rájuk. Saját munkájába vonva be őket. De a só egyedül azáltal tarthatja meg a Földet, hogy só marad, azaz megmarad a tisztító, fűszerező ereje. Nem akar több lenni, de kevesebb sem.Jézus nem azt mondja, hogy "sóvá kell lennetek". Mert nem a tanítvány akaratára van bízva, hogy akar-e só lenni, vagy sem. Nem is azt mondja, hogy "legyetek a Föld sója", hanem ők már azok, - akár akarják, akár nem - és éppen annak a hívásnak az erejével, ami elérte őket.

"Ti vagytok a Föld sója."

 Ám azt is látni kell, hogy ha a só megízetlenül, megszűnik só lenni. Megszűnik hatni. Akkor valóban csak arra jó, hogy kidobják Ez a só jellemzője. Mert mindent, a legromlandóbb anyagot is meg lehet sóval menteni, csak a megízetlenült só, megy tönkre menthetetlenül.És itt van a világosság látható ragyogása is. Nem arról van szó, hogy "világossággá kell lennetek". Mert a tanítványokat maga a hívás tette világossággá. Maguktól nem lehetnek világossággá, maguktól nem lehetnek értékessé. És megint csak nem azt mondja, hogy "nektek van világosságotok", hanem, hogy

 

"Ti vagytok a világ világossága"! 

"Jézus, aki kinyilatkoztatásszerűen mondja magáról: én vagyok a világ világossága, ugyanez a Jézus mondja tanítványainak ugyancsak kinyilatkoztatásszerűen: ti vagytok a világosság egész életetekben, amennyiben ragaszkodtok a híváshoz." Ha a só veszélybe kerülhet, és megízetlenülhet, a világosságra is vigyázni kell. Nem maradhattok elrejtve, a világosságnak ragyognia kell! Ez nem puszta észrevehetőséget jelent tehát, hanem azt, hogy messziről kell látszania. 

"Nem kell mindig Krisztusról beszélned, de élj úgy, hogy kérdezzenek Róla!" És lehet, hogy sokszor elbújnánk, és szeretnénk hangyává zsugorodni, de Isten minket embernek teremtett! Embernek, aki hihet Benne. Tanítványnak, aki követheti Őt. Értékesnek, aki adott helyen pótolhatatlan! Azt kívánom, hogy ébresszen fel a Jézushoz kötöttség ereje, és értsd meg végre: 

"Többet érsz, mint gondolod." Ámen. 

 

 

Az iskolánk múltja

 1970-ben nyílt meg az akkor közel 20000 lakosú Leninváros, ma Tiszaújváros 4. számú

általános iskolája. A 12 tantermes épület az évek során 20 tanteremre bővült.Az első évben a

tanulók létszáma 392 volt, 1987-ben érte el a maximumot 619 tanulóval, majd a város

lélekszámával párhuzamosan csökkent.

Az intézmény arculatának kialakításakor a műveltség alapjainak lerakása mellett mindig gondot

fordított a művészeti képzésre is.

 

1981-ben beindult az emelt óraszámú ének-zenei képzés. A közel húsz éven át virágzó ének

tagozat kitűnő eredményekkel büszkélkedhet, az aranykoszorús minősítést is elnyerte.

1985 óta működik a rajz tagozat. A kis képzőművészek számos hazai és nemzetközi díjat,

aranydiplomát érdemeltek ki.

1992-ben az addig 4. számú Általános Iskola felvette Arany János nevét. 

2000-ben megszűnt önállóságunk, a város hat általános iskolája, zeneiskolája és szakszolgálata

egyetlen hatalmas intézménybe tömörült. (Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és

Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény)

2003-ban és 2011-ben az intézmény egy-egy kisebb tagiskolája az Arany János iskolába

integrálódott. 

 

 2013. szeptember 01-től az iskola fennállásának több mint 30 éve alatt felhalmozott értékeket,

hagyományokat megőrizve, a keresztény erkölcsiség szerint nevelő-oktató Tiszaújvárosi Szent

István Katolikus Általános Iskola néven önálló intézményként működünk tovább.

 

Egyházi ünnepek

 

 • Vízkereszt
 • márc. 19. (Szent József)
 • márc. 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony);
 • Húsvét,
 • Urunk Mennybemenetele
 • Pünkösd
 • Szentháromság vasárnapja
 • Úrnapja
 • Jézus Szíve péntekje
 • jún. 24. (Keresztelő Szent János)
 • jún. 29. (Szent Péter és Pál)
 • aug.15. (Nagyboldogasszony)
 • aug. 20. (Szent István király)
 • okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya);
 • nov. 1. (Mindenszentek);
 • Krisztus Király
 • dec. 8. (Szeplőtelen Fogantatás)
 • dec. 25. (Karácsony);
 • jan. 1. (Karácsony nyolcada)

Lelki élet

Imádságok

Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkoron és mindörökké, Ámen.

Apostoli hitvallás: HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Mi atyánk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Angyali üdvözlet: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Tanítás előtti ima (alsó tagozat): Édes jó Istenem, Új napra virradtunk, A Te őrző szemed Legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mirólunk Soha a szemedet! Terjeszd ki fölöttünk Áldásos kezedet! Ámen.

Tanítás utáni ima (alsó tagozat): Tanultam, daloltam, Minden baj elkerült, Te voltál énvelem, Jó Atyánk, Istenünk! Ha írtam, ha olvastam, Rajtam volt a szemed, Óvjál meg máskor is, Jó Atyám engemet! Ámen.

Hazamenetelkor: Atyánk, jó Istenünk, Mikor hazamegyünk, Add ránk áldásodat, S mindig maradj velünk. Ámen.

Tanítás előtti ima: (felső tagozat): Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tanítás utáni ima: (felső tagozat): Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Igazság, amelyet keresve keresünk, az Élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áldd meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik. Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek, Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk most és mindörökké. Ámen.

Étkezés előtt: Édes Jézus, légy vendégünk, Áldd meg, amit adtál nékünk! Adjad Uram, hogy jól essék, Jézus neve dicsértessék! Ámen.

Étkezés után: Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott! Mi jól laktunk, hála Isten, Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.

Reggeli ima: Szívem első gondolata, Hozzád száll fel Istenem! Te őriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem. Téged áldlak és imádlak, Mint szerető gyermeked, Szívem csakis azt akarja, Ami kedves Teneked. Édes Jézus add kegyelmed, S őrizz engem szüntelen, Hogy egész nap Neked éljek, Tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunk Anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól, Kísértésben el ne hagyj! Ámen

Esti ima: Ó édes Istenem, Hálát mond a lelkem, Hogy egész napon át Úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére Mossa meg kegyesen Szívemet fehérre! Virrasszon felettem Gondviselő szemed, Kérlek, óvd az éjjel Testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal Legyetek énvelem, Ha ti rám vigyáztok, Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Fatimai fohász: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, Ámen.

Csengetési rend

óra

szünet

        1. óra

8.0     -    8.45

8.45- 9.00

2. óra

9.00  -    9.45

9.45-   10.00

3. óra

10.00  - 10.45

10.45-   11.00

4. óra

11.00  - 11.45

11.45-   11.55

5. óra

11.55  - 12.40

12.40-   12.50

6. óra

12.50  - 13.35

13.35-   13.50

7. óra

13.50  – 14.35

 

Napközi 1. évfolyam

Ügyelet

11.45 – 16.00

                                        16.00 - 17.00

Napközi 2.- 4. évfolyam

 

                11.45 – 16.30

 

Tanulószoba 5-8. évfolyam

 

                14.00 – 16.00

 

 

Tájékoztató szülőknek

 

Impresszum

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola weboldala.

Tartalomért felelős:

A weblapot szerkeszti:

Az oldalon szereplő képek és dokumentumok az iskola archívumából származnak.

Ha bármilyen észrevétele van a weboldallal kapcsolatban kérem jelezze!

Elérhetőség:

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 

3580 Tiszaújváros Rózsa út 12.

Telefon: 49-542-203

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megközelítés

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 

3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.

telefon: 49/542-203

OM azonosító: 202730

 

Igazgató: Gál Benjáminné

 -Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgatóhelyettes: 

    -Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Martonné Majoros Éva

-Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Iskolatitkár: Kathi Mariann

-Email:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági vezető:Baráthné Éliás Tünde

Telefon:49/548-315

-Email:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági iroda

Telefon:49/542-204

Élelmezésvezető: Horpácsi Andrea

Telefon:49/548-331

 

Munkaközösség vezetők:

1. Felsős munkaközösség vezetője:Ardeyné Tóth Zsuzsanna

2. Alsós munkaközösség vezetője:Ferencsikné Hajdú Tünde

 

Lelkipásztor: Pásztor Pascal plébános

Elérhetőségei:Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség

                     Cím:3580 Tiszaújváros,Szent István út 20.

Weblap: tiszaujvarosiplebania.hu

Telefonszám:

       Plébánia:0649/540-102

      

E-mail cím:

      Plébánia:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

      

 

 


Nagyobb térképre váltás

 

 

 


 

Könyvtári nyitvatartás

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2020